Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Rok
Božieho slova
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Tomáš Kavuľa

  0910 842 097
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK05 0900 0000 0051 3268 9244
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

360 stupnova fotka svätyne Fotky chrámu 360 stupnova fotka chrámu

Modlitby:

Pod tvoju ochranu Modlitba k sv. archanjelovi Michalovi

Farské oznamy v nedeľu 31.05.2020                              Bohoslužobný poriadok na obdobie 01.06.2020 - 07.06.2020                               Vyhlásenie k Istanbulskému dohovoru                               Modlitba o vyprosenie milostí na príhovor svätej Sestry Faustíny                               Fotky z akcií vo fotogalérii                               Sme aj na facebooku a instagrame                              

~~~~~~~~~~~~~
SLAVA ISUSU CHRISTU!
SLAVA I VO VIKI!
~~~~~~~~~~~~~

Aktuálne

štúdium na GTF PU na rok 2020/2021

Prehľad:

Zoznam

Aktuálne oznamy


Bohoslužobný poriadok

Liturgický program

Prosba o finančnú pomoc pri výstavbe fary

prosba o finančnú pomoc pri výstavbe fary

Modlitba za kňazov

Modlitba za kňazov

Vyhlásenie najvyšších predstaviteľov kresťanských cirkv v Slovenskej republike k tzv. Istanbulskému dohovoru

Moderná doba, zmeny v pohľade na človeka a spôsob života, veľký dôraz na individualizmus, osobný rozvoj a osobné záujmy – to všetko prinieslo so sebou aj negatívne javy, medzi ktoré patria rozličné prejavy násilia, a to aj vo vzťahoch medzi najbližšími, teda v rodinách.

Ako kresťania veríme, že Boh stvoril všetkých ľudí rovných v dôstojnosti. Každý človek je jedinečný, Boh chce z nás mať jednu rodinu, v ktorej sa navzájom dopĺňame. Násilie nikdy nie je vhodnou cestou na riešenie problémov. Je dobré, že si tieto pravdy v spoločnosti stále viac uvedomujeme a prispôsobuje sa tomu aj naša legislatíva, čo možno len oceniť. Pri dosahovaní ideálov je však rovnako dôležité, aké prostriedky si pri tom zvolíme. Účel nesvätí prostriedky a nie každá cesta vedie k vytýčenému cieľu. Aj preto so znepokojením sledujeme iniciatívy, ktoré smerujÚ k ratifikácii kontroverzného dohovoru Rady Európy,  tzv. Istanbulského dohovoru. 

Istanbulský dohovor vidí koreň domáceho násilia aj v zaužívaných „rolách“ mužov a žien, ktoré nazýva stereotypnými, a žiada na riešenie tohto problému ustÚpiť od špecifických čŕt biologicky danej ľudskej prirodzenosti muža a ženy v prospech tzv. rodovej rovnosti. Pojem „rod“ pritom definuje ako „sÚbor spoločnosťou vytvorených rolí, vzorov správania, činností a atribÚtov, ktoré daná spoločnosť považuje za primerané pre ženy a mužov“ (čl. 3, písm. c).  Dohovor vyžaduje, aby odsÚdeniahodné „stereotypné roly“ (čl. 12, ods. 1), ako aj zavádzanie „nestereotypných rodových rolí“ (čl. 14, ods. 1) posudzovala nejasne definovaná „skupina expertov“ (čl. 66), nadradená aj národným parlamentom. Dohovor, ak sa bude aplikovať, zásadným spôsobom zasiahne do legislatívy, výchovy a vzdelávania vo všetkých signatárskych štátoch, pričom „k žiadnemu ustanoveniu dohovoru nie sÚ prípustné žiadne výhrady“ (čl. 78. ods. 1), okrem niekoľkých nepodstatných výnimiek. Nemáme dôveru, že vyjadrenia expertov budÚ pravdivé a napomôžu Účinne predchádzať domácemu násiliu. Skôr sa obávame šírenia genderovej a protirodinnej agendy.

Téma násilia v rodine si žiada komplexný prístup. Môže sa totiž týkať nielen žien, ale aj ďalších zraniteľných osôb. Každé násilie charakterizuje neÚcta k ľudskej dôstojnosti, ktorá je ako dar od Boha nedotknuteľná.

Kresťanské cirkvi v Slovenskej republike sa hlásia k rovnosti pohlaví. Sme za ochranu žien pred akýmkoľvek násilím,  nemôžeme však sÚhlasiť s ideológiami, ktoré rovnosť prezentujÚ ako rovnakosť a prichádzajÚ až k popretiu rozdielov medzi mužmi a ženami. Prirodzeným vzťahom muža a ženy nie je konflikt, ale povolanie k harmónii a vzájomnému doplňovaniu sa v Božom diele manželstva a rodiny.

Tolerovať možno slabosť, nie však lož. Sme pevne presvedčení, že existuje nemenná pravda o človeku, o identite muža a ženy, a tÚto pravdu my ako ľudia neurčujeme, len objavujeme. Zároveň tvrdíme, že sme schopní jej poznania, presne tak, ako sme pri zachovaní zdravého Úsudku schopní poznania pravdy o manželstve, ktoré je zväzkom jedného muža a jednej ženy. 

My, predstavitelia kresťanských cirkví, obraciame sa týmto vyhlásením na všetkých občanov Slovenskej republiky a verejných predstaviteľov, aby sme potvrdili, že podporujeme Úsilie o efektívne riešenie problému domáceho násilia. Zároveň vyhlasujeme, že viaceré tézy, ktoré v tejto sÚvislosti ponÚka tzv. Istanbulský dohovor, považujeme za prejavy genderovej ideológie. Z tohto dôvodu sa obraciame na vládu Slovenskej republiky, aby stiahla podpis Slovenska pod týmto dohovorom.

Urobme, čo je v našich silách, pre ÚčinnÚ ochranu všetkých osôb ohrozených násilím, ale rovnako aj na podporu zdravých manželstiev a rodín. Prosíme dobrotivého Pána, aby nám dal silu obstáť v tomto Úsilí: aby sa s každým človekom zaobchádzalo spravodlivo, na základe nemennej pravdy o mužovi a žene, ktorí sÚ stvorení na Boží obraz.

V Badíne 13. februára 2018
 

Modlitba, ktorú mystičku Myrnu naučil sám Pán Ježiš Kristus:

Milovaný Ježišu,
daj aby som spočinul v tebe,
nad všetkými vecami,
nad všetkými stvoreniami,
nad všetkými tvojimi anjelmi,
nad všetkou chválou
nad všetkou radosťou a jasotom,
nad všetkou slávou a hrdosťou,
nad všetkým nebeským vojskom,
pretože Ty si najvyšší,
Ty jediný si mocný a nadovšetko dobrý.
Príď ku mne,
osloboď ma od mojich pút
a daj mi slobodu,
lebo bez teba je moja radosť neúplná,
bez teba je môj stôl prázdny.
Pán ma vykupuje,
Pán ma osvecuje
a Svätý Duch je so mnou,
a tak sa ničoho nebojím.

Amen.

Ponúkame na predaj vyrezávané kríže 12,- € / 6,-€:

 

drevené kríže

 

pre bližšie informácie: 0911 811 275.

 

 

KRUCIÁTY LÁSKY

1. Maj v úcte každého človeka, lebo v ňom žije Kristus.
         Buď vnímavý na každého - je to tvoj brat a sestra.

 

2. O každom zmýšľaj vždy dobre - o nikom nezmýšľaj zle.
         Aj v najhoršom človekovi sa pokús nájsť niečo dobré.

 

3. O iných hovor vždy dobre - o blížnych nikdy nehovor zle.
         Naprav krivdu zapríčinenú slovom.
          Nebuď príčinou konfliktov medzi ľuďmi

 

4. S každým sa rozprávaj jazykom lásky.
         Nezvyšuj hlas. Nepreklínaj. Nerob problémy.
         Nespôsobuj plač. Upokojuj a prejavuj dobrotu.

 

5. Odpúšťaj všetkým a všetko. Neprechovávaj v srdci hnev.
         Vždy prvý podaj ruku na zmierenie.

 

6. Rob vždy dobre blížnemu. Každému rob dobro tak,
         ako chceš, aby ho iní robili tebe. Nerozmýšľaj o tom,
         čo má niekto urobiť pre teba, ale o tom,
         čo máš ty urobiť pre niekoho.

 

7. Aktívne spolupracuj v utrpení. Ochotne prispej potechou,
         radou, pomocou, srdcom.

 

8. Pracuj poctivo, lebo plody tvojej práce používajú iní,
         ako aj ty používaš plody ich práce.

 

9. Zapoj sa do života spoločnosti. Otvor sa pre
         chudobných a chorých. Deľ sa o hmotné i duchovné
         dobrá. Usiluj sa vidieť núdznych okolo seba.

 

10. Modli sa za všetkých, dokonca aj za nepriateľov.

 

                                                      kardinál Štefan Wyszinski

Zvukové nahrávky

Homília o Jozefa Havrilu
/15.5.2016 o 11.00/

 

Homília o. Jána Hroma
/15.5.2016 o 8.00/

 

Katechéza o. Marettu
/15.10.2015 o 17.30/

 

Homília o. Radovana Kuzmiaka
/19.7.2015 o 11.00/

 

Kázeň vladyku Jána
/19.1.2015 o 17.30/

 

POSVIACKA SÚSOŠIA BLAHOSLAVENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PETRA PAVLA GOJDIČA A VASIĽA HOPKU
Mons. vladyka Ján Babjak SJ
kázeň
/27.9.2014 o 10.00/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/26.9.2014 o 17.30/

 

Kázeň v rámci duchovnej obnovy
/25.9.2014 o 17.30/

 

EVANJELIUM A KÁZEŇ V NEDEĽU PO POVÝŠENÍ. NEDEĽA 15. TÝŽDŇA PO PÄŤDESIATNICI
/21.9.2014 o 8.00/

 

Evanjelium a kázeň v stredu 15. týždňa po Päťdesiatnici. Posviatok Povýšenia úctyhodného Kríža. Svätá mučenica Sofia a jej tri dcéry Viera, Nádej a Láska.
/17.9.2014 o 17.30/

 

Evanjelium a kázeň v pondelok 15. týždňa po Päťdesiatnici. PRESVÄTÁ BOHORODIČKA SPOLUTRPITEĽKA.
/15.9.2014 o 8.00/

 

Z múdreho notesa

 

 

 

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Počasie

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Kresťanské kníhkupectvo ZACHEJ

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

 

VÝVESKA

 

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
31. mája 2020
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster