Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Andreja Svianteka 7,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
VRBOVNICA, n.o.
ČASOSLOV
GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Jubilejný rok
Prešovskej
archieparchie
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna
knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Maroš Sejka

  0903 982 509
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

 

Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018

 

Drahí bratia a sestry!

Na začiatku Jubilejného roka Prešovskej archieparchie 2018, v ktorom Gréckokatolícka cirkev bude ďakovať mnohorakými spôsobmi Pánu Bohu za jeho nekonečnú lásku a dobrotu v duchu modlitby: „Tvoje z tvojho tebe prinášame...“, vás všetkých srdečne pozdravujem a prajem vám požehnaný nový rok plný milostí, pokoja a Božej lásky, ktoré nám Pán neustále ponúka, ale ešte hojnejšie v tomto jubilejnom roku.
Dnešný sviatok Obrezania Pána vyjadruje zmluvu uzavretú na Sinaji medzi Bohom a izraelským ľudom. Každý chlapec sa stal obriezkou účastný na prisľúbeniach vyplývajúcich z tejto zmluvy. My sme boli krstom začlenení do nového Izraela – do Cirkvi a stali sme sa účastnými na Kristových prisľúbeniach. V evanjeliu počúvame, že po narodení Ježiša pastieri oslavovali a chválili Boha za všetko, čo počuli a videli. Aj my chceme po celý tento rok oslavovať a chváliť Boha za evanjelium, ktoré posilňovalo celé generácie našich veriacich a ktoré aj my počúvame ako radostnú zvesť pre náš život, ale aj za všetky jeho viditeľné i neviditeľné dobrodenia – za všetko, čo sme počuli a videli. Dnešné evanjelium nám predstavuje aj udalosť, keď Jozef a Mária našli Ježiša v chráme. Nech nám Jubilejný rok Prešovskej archieparchie 2018, ktorý dnes začíname sláviť, pomôže umocniť našu vieru v Ježiša Krista prítomného v našich chrámoch, v Božom slove, vo sviatostiach a v spoločenstve Cirkvi, ale aj nanovo ho nájsť v našom každodennom živote, v našich rodinách, v udalostiach nášho života.
Hlavným jubileom v tomto roku je významný medzník života Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku, ktorým je dvesto rokov od zriadenia Prešovskej eparchie. Svätá stolica ponúkla našim predkom žijúcim na tomto území už pred dvesto rokmi vlastnú cirkevnú hierarchiu – Prešovskú eparchiu na čele s eparchiálnym biskupom. Tak boli naši predkovia jasne ukotvení vo vlastnej cirkevnej štruktúre a zastrešení vlastným biskupom. Od toho času Prešovská eparchia začala písať svoje vlastné radostné i bolestné dejiny. Hoci začiatky boli ťažké, pretože sme boli v tomto priestore akýmsi nechceným dieťaťom, to, že to bolo veľké Božie dielo, môžeme vidieť dnes, po tom všetkom, čo Gréckokatolícka cirkev na Slovensku prežila. Počas jej likvidácie v rokoch 1950 – 1968 bola celých osemnásť rokov postavená mimo zákona, jej biskupi a mnohí kňazi skončili vo väzení a ostatní kňazi aj s rodinami boli deportovaní do vyhnanstva. Aj po obnovení Cirkvi bola až do roku 1990 situácia kritická. Potom sa vďaka horlivým kňazom a veriacim začal jej rozkvet.
V jubilejnom roku si pripomíname päťdesiat rokov od obnovenia činnosti Gréckokatolíckej cirkvi, ktorú komunistický režim v roku 1950 násilne zlikvidoval. Biskupi mučeníci, ale aj kňazi, ktorí prešli väzením, boli rehabilitovaní. Vy starší si na to živo pamätáte, koľko bolo v roku 1968 zo vzkriesenia Gréckokatolíckej cirkvi radosti.
Pred desiatimi rokmi bola Prešovská eparchia povýšená na archieparchiu a Prešov sa stal metropolitným sídlom. Pápež Benedikt XVI. v roku 2008 zriadil Gréckokatolícku metropoliu sui iuris na Slovensku, povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu a zriadil Bratislavskú eparchiu.
  
V jubilejnom roku si ešte pripomenieme aj stotridsať rokov od narodenia bl. hieromučeníka Pavla Petra Gojdiča a tridsať rokov od vyhlásenia baziliky minor v Ľutine, najväčšom pútnickom mieste Gréckokatolíckej cirkvi. V tom všetkom vidíme dozrievanie našej miestnej cirkvi. Za všetky tieto Božie dary chceme v jubilejnom roku zo srdca ďakovať.
Zároveň v tomto roku budem aj ja Bohu ďakovať za niekoľko jubileí – za svoj život, za dar kňazstva, za biskupské svätenie i za službu metropolitu.
Jubilejný rok 2018 chceme teda dôstojne osláviť mnohorakým spôsobom. V každom chráme sme ho už začali eucharistickou pobožnosťou a modlitbou.
V Ríme sme požiadali o získanie odpustkov jubilejného roka pre desať vybraných chrámov Prešovskej archieparchie, v ktorých ich budeme môcť získavať počas celého roka za splnenia obvyklých podmienok. Okrem katedrálneho chrámu v Prešove a vikariátneho chrámu v Humennom, baziliky v Ľutine a chrámu na hore Zvir v Litmanovej budeme môcť získať plnomocné odpustky aj v chrámoch v Poprade, v Bardejove, vo Svidníku, v Stropkove, v Čemernom a v Snine. Vrelo odporúčam tak jednotlivcom, ako aj kňazom, aby sa snažili sprostredkovať veriacim spoločné púte na niektoré z vymenovaných miest s cieľom získať tieto jubilejné odpustky.
V jubilejnom roku vám chceme ponúknuť sériu desaťdielnej knižnej edície Gréckokatolícka cirkev na Slovensku, vedeckú konferenciu, slávnostnú svätú liturgiu za účasti domácich biskupov i východných biskupov z okolitých krajín. Usporiadame tlačové konferencie, tri veľké ďakovné púte: v apríli do Svätej zeme, v júni do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove a v októbri do Ríma. Vyjde nám jubilejná poštová známka, vydáme pamätnú medailu, usporiadame putovnú výstavu historických fotografií. Ale najdôležitejším bodom jubilejných osláv bude Ďakovný rok pred Eucharistiou – celoročná adorácia v našich farských a filiálnych chrámoch, vo formačných centrách a v iných kaplnkách podľa pripraveného rozpisu.
Na Vianoce som v katedrále posvätil kópie ikony krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky, ktoré dnes začnú putovať po Prešovskej archieparchii, po každom protopresbyteráte. Veľký dôraz kladieme na naše najväčšie odpustové slávnosti v Litmanovej a v Ľutine. Všetky tohtoročné slávenia a podujatia budú mať prívlastok jubilejných osláv.
Drahí veriaci, všetkých vás pozývam k aktívnej účasti na týchto oslavách podľa pripraveného kalendára slávení a podujatí, ktorý je k dispozícii v každom chráme. Tiež je kompletný a aktualizovaný na webovej stránke našej archieparchie, aby bol dostupný každému veriacemu. Vďačnosť plodí nové dary. Buďme horliví v ďakovaní Pánu Bohu i Presvätej Bohorodičke za našu Gréckokatolícku cirkev, za jej rozkvet, za biskupov, kňazov, rehoľníkov, rehoľné sestry a za bohoslovcov. Modlime sa, aby sme všetci žili horlivo podľa Božej vôle, každý na tom mieste, kde nás Pán Boh postavil, aby sme šírili Božie kráľovstvo na zemi. Aby sa Ježiš vzmáhal v našom živote i v tomto svete. Presvätá Bohorodička, pros za nás, aby sme všetky jeho slová podľa tvojho príkladu zachovávali vo svojich srdciach a uskutočňovali ich v každodennom živote.

Všetkým žičím a vyprosujem šťastný a požehnaný nový rok plný Božej lásky a pokoja, a zo srdca vám udeľujem archijerejské požehnanie.
 
Váš arcibiskup metropolita Ján Babjak SJ
 

 

 

 

 

Aktuality

Počasie

Počasie Bardejov - Svieti.com

Dnes a zajtra

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
A. Svianteka 7,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Osobné údaje

Ochrana osobných
údajov
Zodpovedná
osoba

 

 

Užitočné odkazy

TV LUX
Rádio LUMEN
Časopis SLOVO

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

VÝVESKA

 

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
1. január 2018
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster