Ikona krásnobrodskej Presvätej Bohorodičky

 


blažený hieromučeník
Pavol Peter Gojdič

 

GRÉCKOKATOLÍCKA FARNOSŤ
BLAŽENÝCH HIEROMUČENÍKOV
PAVLA PETRA GOJDIČA A VASIĽA HOPKA
ARCIBISKUPSTVO PREŠOVSKÉ
ul. Nám. hieromučeníkov Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov - Vinbarg

 


blažený hieromučeník
Vasiľ Hopko

 

Gréckokatolícke arcibiskupstvo Prešov
Život
farnosti
Bohoslužobný
poriadok
Farská
kronika
Fotogaléria
snímky
Príbehy
Nahrávky
 Kniha 
návštev
Rok
sv. Jozefa
Prijatie
sviatosti
Oslobodenie
od prekliatia
Modlitba
za ochranu
Úlohy
v manželstve
Digitálna knižnica
gréckokatolíka

Základné informácie

 • arcibiskupstvo: Prešovské
 • dekanát: Bardejov
 • filiálky: Bardejovské Kúpele, Bardejovská Nová Ves, Bardejov - časť mesta: ľavá strana mesta od rieky Topľa,
  Dlhá Lúka
 • počet gréckokatolíkov: 1401
  Schematizmus, 21.11.2016
 • farár farnosti:
  PaedDr. ThLic.
  Florián Potočňák
  farár, protojerej

  0911 811 275
 • kaplán:
  Mgr.
  Tomáš Kavuľa

  0910 842 097
 • kaplán:
  Mgr.
  Michal Pavliško

  0902 191 663
 • kaplán:
  Mgr.
  Matej Zorvan

  0904 738 562
 •  

  Kňazi farnosti

   

   

 • Číslo účtu:
  SK89 0200 0000 0029 6231 9951
  BIC: SUBASKBX

Božské liturgie

Chrám blažených hieromučeníkov
Pavla Petra Gojdiča a Vasiľa Hopka


mapa
 • pondelok:     7:30
                   17:30
 • utorok:         7:30
                   17:30
 • streda:         7:30
                   17:30
 • štvrtok:        7:30
                   17:30
 • piatok:         7:30
                   17:30
 • sobota:        7:30
 • nedeľa:        8:00
                   11:00
                   18:00

Chrám Ochrany presvätej Bohorodičky
v Bardejovských Kúpeľoch


mapa
 • utorok: 16:00
 • štvrtok: 16:00
 • nedeľa:   9:30
 •  

  Sviatky počas týždňa: 16:00 V 1. piatok v mesiaci: 16:00

Kaplnka Božieho milosrdenstva
ICHTHYS, n. o.
Zariadenie pre seniorov


mapa
 • 3. nedeľa v mesiaci: 11:00
 •  

  Spovedanie v 1. piatok: 10:00

 

 

VIAC

 

 

Príprava na manželstvo

 

Čo, kto, kde, kedy a ako?     

Kán. 776 - § 1. Manželská zmluva ustanovená Stvoriteľom a vybavená jeho zákonmi, ktorou muž a žena neodvolateľným osobným súhlasom ustanovujú medzi sebou spoločenstvo celého života, je svojou prirodzenou povahou zameraná na dobro manželov a na plodenie a výchovu  detí.

§ 2. Z Kristovho ustanovenia platné manželstvo medzi pokrstenými je tým samým sviatosťou, ktorou sa manželia na obraz dokonalej jednoty Krista a Cirkvi spájajú s Bohom a sviatostnou milosťou akoby zasväcujú a posilňujú.

§ 3.Podstatnými vlastnosťami manželstva sú jednota a  nerozlučiteľnosť, ktoré v manželstve medzi pokrstenými z dôvodu sviatosti nadobúdajú osobitnú pevnosť.

 

Katolícke manželstvo teda je:

 

·         Zväzok celého života,

·         nerozlučiteľný,

·         muža a ženy,

·         z ktorých aspoň jeden je katolík,

·         zameraný na dobro manželov...

·         ... a plodenie a výchovu detí,

·         uzatvorený sviatostným spôsobom v chráme.

 

Pokiaľ aspoň jeden zo snúbencov je katolíkom

(čiže katolík-katolík,

katolík-kresťan nekatolík (napr. evanjelik),

katolík-nekresťan (napr. moslim),

katolík-ateista), sviatostná forma uzatvorenia manželstva (tzv. "sobáš v chráme") je pre neho záväzná a bez nej nie je jeho manželstvo cirkevne platné a uznané.

 

 

 

 

 

 

PODMIENKY

1) ASPOŇ JEDEN ZO SNÚBENCOV JE KATOLÍK

2) ÚMYSEL A SCHOPNOSŤ VZIAŤ NA SEBA ZÁVÄZOK MANŽELSTVA

·                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Kán. 817 - § 1. Manželský súhlas je akt vôle, ktorým sa muž a žena neodvolateľným zväzkom navzájom odovzdávajú a prijímajú, aby ustanovili manželstvo.

            § 2. Manželský súhlas nemôže nahradiť nijaká ľudská moc.

 

·         Kán. 818 - Sláviť manželstvo sú neschopní tí:
1
˚ ktorým chýba dostačujúce používanie rozumu;
2
˚ ktorí majú vážny nedostatok rozoznávacieho úsudku ohľadne podstatných manželských práv a povinností, ktoré treba navzájom odovzdávať a prijímať;
3
˚ ktorí z dôvodov psychickej prirodzenosti nedokážu vziať na seba podstatné záväzky manželstva

V praxi sa jedná napríklad o duševné choroby, ako schizofrenia, alebo prípady neuróz, psychoneuróz a psychopatologických stavov, alebo o veci ako transsexualita, homosexualita, narcizmus, sadizmus, alkoholizmus, drogová závislosť a pod.

3) NEVYSKYTUJE SA U SNÚBENCOV ŽIADNA Z MANŽELSKÝCH PREKÁŽOK

Kán. 790 - § 1. Rozlučujúca prekážka robí osobu nespôsobilou na platné slávenie manželstva.

§ 2. Prekážka, hoci sa týka len jednej strany, predsa robí manželstvo neplatným.

 

·         Uzavrieť manželstvo nemôže žena pred dovŕšením 14.roku a muž pred dovŕšením 16.roku

·         Ďalšou prekážkou je trvalá  impotencia, nie dočasná. Neplodnosť nie je prekážkou

·         Ak už niekto uzatvoril manželstvo predtým, aj keby to bol štátny, civilný sobáš

·         Posvätné svätenie

·         Sľub čistoty

·         Rozdielné náboženstvo - ak je jeden katolík a druhý nekatolík

·         Manželstvo nesmie uzavrieť niekto, čo manželského partnera zavraždí preto, aby mohol uzavrieť druhé manželstvo s inou osobou

·         Ďalšou prekážkou je zadržiavanie osoby proti jej vôli s cieľom uzavrieť manželstvo

·         Pokrvné príbuzenstvo je prekážkou k uzavretiu manželstva. Existuje priama (otec s dcérou, vnučkou atď.) a bočná línia (bratanec, sesternica, brat, sestra a pod.)

·         Švagrovstvo

·         Mravopočestnosť - ak po neplatnom manželstve nasleduje spolužitie podobné ako pri švagrovstve

·         Manželstvo s adoptovanou osobou. Nastáva zákonné príbuzenstvo, aj keď nie pokrvné

·         Prekážka duchovného príbuzenstva (sobáš s niektorým z krstných rodičov)

 

Niektoré zo spomenutých prekážok sú dišpenzovateľné miestnym hierarchom (biskupom), alebo Svätou stolicou (pápežom), iné sú nedišpenzovateľné. Bližšie sa im a ich skúmaniu venujeme vrámci predmanželskej prípravy.

 

AKO NA TO V PRAXI

 

NAJNESKÔR TRI MESIACE PRED SOBÁŠOM:

 

·         Navštívte náš farský úrad a overte si termín sobáša (či je voľný) a prekonzultujte s kňazom základné údaje ohľadom Vami plánovaného sobáša.

 

Ak nemôžete navštíviť v tejto fáze náš farský úrad osobne, určite urobte nasledovné:

 

·         Telefonicky si overte, či je k dispozícii dátum a čas sobáša, ktorý plánujete.

 

 

·         Na Matričnom úrade spíšte štátnu sobášnu zápisnicu.

 

·         Ak ste boli pokrstení v inej farnosti, než v našej Gréckokatolíckej farnosti blažených hieromučeníkov P.P. Gojdiča a V. Hopka v Bardejove - Vinbargu, tak si dajte poslať, alebo si osobne vyžiadajte svoj čerstvý krstný list, ktorý v čase sobáša nebude starší ako tri mesiace (slúži totiž aj ako potvrdenie o slobodnom stave). Ak ste ale boli pokrstení v našej farnosti, krstný list žiadať nemusíte.

 

·         Ak ani jeden z Vás nemá trvalé bydlisko na území našej farnosti (to jest Bardejov – Vinbarg, Dlhá Lúka, Bardejovské Kúpele, Bardejovská nová ves), resp. tam reálne nebývate a ste už súčasťou inej farnosti, tak si vyžiadajte na farskom úrade vo farnosti jedného z Vás licenciu k sobášu.

 

·         Ak niektorý z Vás uztvára už druhé, či ďalšie manželstvo, prineste si so sebou potvrdenie o smrti predošlého manžela, prípadne rozhodnutie cirkevného súdu o vyhlásení nulity (neplatnosti) predchádzajúceho manželstva.

 

·         Zistite si mená, adresy a rodné čísla dvoch svedkov k sobášu.

 

·         So štátnou zápisnicou, krstnými listami, licenciou, s potvrdením o absolvovaných kurzoch (čiže príprave na sobáš, ak bola na inom mieste) a údajmi o svedkoch príďte čím skôr na náš farský úrad, aby sa mohla vyplniť cirkevná sobášna zápisnica a preskúmať, či nie je potrebné žiadať licenciu, alebo dišpenz z arcibiskupského úradu. Termín, kedy prídete, si vopred telefonicky dohodnite!

 

·         Stiahnite si tento formulár, vytlačte si ho, vyplňte potrebné údaje a zhromaždite si uvedené dokumenty a s celou zložkou si v najbližšom čase dohodnite osobné stretnutie s kňazom.

 

POKIAĽ STE:

 

        katolík – nekatolík (napr. pravoslávny, evanjelik, metodista – ale vždy kresťan)

 

        katolík – nepokrstený (čiže nekresťan, napr. moslim, buddhista, ateista,...)

 

        katolík – nepraktizujúci katolík (nebol napr. ani na 1. sv. prijímaní, alebo bol, ale už nežije nábožensky a pod.),

 

    priveďte si so sebou na stretnutie na fare aj dvoch iných ľudí, aby ste mohli spoločne pred nimi ako svedkami podpísať Prehlásenie o výchove detí, na základe ktorého arcibiskupský úrad vydá dišpenz k sobášu! Nemusia to byť nutne tí istí svedkovia, ktorých budete mať na sobáši, aj keď je pekné, ak sú. Pretože svedkovia budú potvrdzovať záväzok Vás oboch, musia to byť teda okrem Vás ešte ďalší dvaja ľudia, ktorí Vás poznajú a ktorým aj Vy dôverujete. Nemôžete si teda robiť ako snúbenci jedného zo svedkov navzájom...

 

PRÍPRAVA NA MANŽELSTVO

 

·         Najneskôr tri mesiace pred plánovaným slávením sviatosti manželstva začína tiež pravidelná príprava na manželstvo, ktorá obsahuje 9 tematických okruhov. Táto príprava sa uskutoční buď po dohode s kňazom na konkrétnych termínoch stretnutí, alebo sa dá uskutočniť jednorázovo prostredníctvom Kurzu prípravy na manželstvo, ktorý trvá v stanovených termínoch od štvrtka do nedele v Centre pre rodinu na Sigorde - Prešov. Tento kurz vedie tím ľudí zložený z manželských párov, lekárov, kňazov, psychológov a iných odborníkov.

 

 

 

 

 

VECI SÚVISIACE SO SAMOTNÝM SLÁVENÍM

 

MIESTO:

 • spravidla farský chrám Blažených hieromučeníkov P.P. Gojdiča a V. Hopka;
 • alebo filiálny chrám Ochrany Presvätej Bohorodičky v Bardejovských kúpeľoch;
 • Čo sa týka "exotickejších miest", manželstvo sa má podľa kánonického práva sláviť jedine v chráme, alebo na inom posvätnom mieste s dovolením hierarchu (biskupa), alebo kňaza.

ČAS:

·         spravidla v sobotu poobede, medzi 13:00 a 17:00 hod.

 

SOBÁŠIACI:

·         spravidla miestny kňaz, ale môže Vás sobášiť aj iný kňaz, ktorého si vyberiete a ktorý je ochotný - v tom prípade si ale musí na našom farskom úrade vyžiadať sobášnu delegáciu.

 

OBRAD:

·         môže byť so svätou liturgiou, alebo bez svätej liturgie

 

VÝZDOBA CHRÁMU:

·        Je len na Vás, ako si ju a od koho zabezpečíte.

 

 

 

Liturgický kalendár

Liturgické čítania

Liturgické čítania
na stránke KBS

Počasie

Kalendár

Anketa

Kontakt na faru

GKFÚ Bardejov - Vinbarg,
Nám. hieromučeníkov
Gojdiča a Hopka 2,
085 01 Bardejov

 

054/4746857

0911 811 275

Odkazy

GRÉCKOKATOLÍCKY MAGAZÍN

 

ČASOSLOV

 

TV LUX

 

Rádio LUMEN

 

Časopis SLOVO

 

Kresťanské kníhkupectvo ZACHEJ

 

Mládežnícke centrum JUSKOVA VOĽA

 

Centrum pre rodinu SIGORD

 

Gréckokatolíci na Slovensku

 

 

VÝVESKA

 

QR kód

Gréckokatolícka farnosť Bardejov - Vinbarg

 

 

 

Gréckokatolícky farský úrad Bardejov-Vinbarg
~
aktulizácia:
17. november 2019
~
optimalizované pre
1366x768
IE 11.0
~
webmaster